Oppilashuolto

TERVEYDENHUOLTO

Helsingin kaupungin kouluterveydenhoitaja käy koulussa yhtenä päivänä viikossa. Kouluterveydenhuolto pyrkii lakisääteisten ikäkausitarkastusten, seulojen jne. lisäksi tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä kodin ja muiden oppilaan hyvinvoinnista ja terapioista vastaavien yksiköiden kanssa. Helsingin kaupungin kouluterveysyksikön lääkäri käy koululla lukuvuosittain ja hoitaa Marjatta-koulussa luokkien vuositarkastukset.


Koulukuraattori

Helsingin kaupungin koulukuraattori tarjoaa konsultaatiopalveluja koululle. Hän voi myös tarvittaessa osallistua oppilashuollon kokouksiin.


Koulupsykologi

Ei tällä hetkellä saatavilla.

KOULUKULJETUKSET

Marjatta-koulu järjestää maksuttomat koulukuljetukset oppilaille. Koulun oma kuljetuspäällikkö koordinoi koulukuljetusten reitit lukuvuosi kerrallaan. Koulutaksissa on aina useita oppilaita, jotka asuvat saman reitin varrella.

KOULUN TARJOAMAT TUKIMUODOT

Marjatta-koulussa kaikki koulun tarjoamat omat tukimuodot perustuvat oppilaan hoitopedagogiseen tarkasteluun. Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.

Koulussa on monia omia terapioita, joiden avulla tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä. Terapiat kuuluvat yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista.  Terapian aloittaminen on mahdollista vain, jos huoltajat antavat siihen suostumuksen. Huoltajilta kysytään jo oppilaan kouluun tullessa periaatteellista suostumusta terapioihin ja kaikista aloitettavista terapioista ilmoitetaan heille.

Marjatta-koulussa käy konsultoiva terapialääkäri, joka käy tutustumassa jokaisessa luokassa.  Hän on virallisen lääkäritutkinnon lisäksi perehtynyt laajennettuun lääketieteeseen ja Steiner-sekä hoitopedagogiikkaan. Koulun terapialääkäri on mukana Oppimisen Tuen Ryhmässä (OTR).

Koulun terapeutit saavat lääkäriltä ohjeita oppilaan terapian toteuttamiseksi.  Oppilaan opettaja voi saada pedagogisia ohjeita. Koulun tarjoamia terapioita voivat olla esim. eurytmiaterapia, rytminen hieronta sekä puheopetus. Lisäksi koulu tarjoaa lisäopetusta toiminta-alueittain ja laaja-alaista erityisopetusta eli lisäopetusta.

Koulussa käy myös oppilaiden omia KELA-terapeutteja. Koulu tarjoaa heille tiloja yksilöterapiaan mahdollisuuksien mukaan.


Eurytmiaterapia

Eurytmiaterapia on liikuntaterapia, joka perustuu puheen ja musiikin elementteihin ja näiden terapeuttisiin vaikutuksiin. Puheen alueen elementtejä ovat mm. vokaalit, konsonantit ja runorytmit. Musiikin alueen elementtejä ovat mm. sävelet, intervallit, sävelkorkeus ja rytmi. Tehtävät harjoitukset ja niiden päämäärät määrittelee koulun terapialääkäri ja jakso kestää 7-8 viikkoa kerrallaan, tarvittaessa koko lukuvuoden. Oppilaat tulevat eurytmiaterapiaan yksitellen, 1-5 kertaa viikossa. Yksi kerta kestää 30 minuuttia, jonka aikana tehdään harjoitukset ja lopuksi levätään lyhyesti. Lepo tehostaa harjoitusten vaikutusta


Puheenmuodostus

Puheenmuodostus työskentelee vokaalien, konsonanttien, runojen rytmien ja runouden eri alueiden (lyriikka, epiikka ja dramatiikka) avulla elävöittäen puheilmaisua. Näin voidaan puheen kehittämisen kautta vaikuttaa sekä pedagogisesti että terapeuttisesti sielunelämään ajattelun, tunteen ja tahdon alueilla. Puheharjoitusten avulla kehitetään myös selkeää artikulaatiota, äänteiden erottamista, puheen sujuvuutta ja rikastetaan puheilmaisua. Hoitopedagogiset harjoitukset ovat mukana auttamassa kokonaisvaltaista kehitystä. Oppilaat tulevat puheopetukseen yksin tai pienryhmässä 1-2 kertaa viikossa. Tehtävät harjoitukset ja niiden päämäärät määrittelee koulun terapialääkäri ja jakso kestää 7-8 viikkoa kerrallaan, tarvittaessa koko lukuvuoden.


Rytminen hieronta

Rytmisessä hieronnassa käsitellään yleensä kevyin ottein koko keho tai joitakin kehon osia. Kehoa hierotaan niin, että kudokset lämpiävät, elävöityvät ja niiden aineenvaihdunta tehostuu. Lääkäri antaa ohjeet hierontaan. Koska kasvaminen merkitsee jatkuvaa uudistumista, tuetaan hieromisen avulla vuoronperään rakentavia ja hajottavia toimintoja kehossa. Rytmisen hieronnan keskeinen päämäärä on lisätä oppilaan oman kehon tuntemusta.  Hierontajakso kestää 7-8 viikkoa, tarvittaessa koko lukuvuoden.