Marjatta-seminaari

HOITOPEDAGOGISET OPINNOT

Hoitopedagogiset opinnot perustuvat EU:n Leonardo da Vinci - ohjelmana laaditun kansainvälisen opinto-ohjelman mukai­­seen kolmijakoiseen metodiin. Koulutusme­todissa painote­taan teoreet­­tista, taiteellista ja käytännön työssä oppimista tasaver­taisesti. Opiskelu- ja työtilan­teis­­sa jätetään tilaa omien työs­ken­tely­muo­tojen löytymiseen sekä huo­mioi­daan jokai­­sen yksilölliset ohjaustar­peet. Koulu­tus antaa valmiudet toteuttaa hoi­to­­pedagogiaa terapeuttisena kasvatustehtä­vä­nä ja pohjan pedagogiselle kelpoisuudelle toimia opetta­jana.

Opiske­li­joilta odotetaan tavoitteel­lista opiske­lua ja vastuun ot­ta­mis­ta niin käy­tännön harjoit­te­lussa anne­tuis­ta tehtä­vistä kuin muis­ta opintoihin kuuluvista töistä. Käytetyt työ­tavat ja opiskeli­jan oma panos mahdollistavat, että opiskelija voi kokea koulutuksensa omak­seen ja luoda perustaa myöhemmälle amma­til­liselle vas­tuun ­kannolle.

KÄYTÄNNÖN TYÖ JA TEOREETTINEN OPISKELU

Hoitopedagogisessa opetukses­sa ja kasvatuksessa ei voi käyttää kaikenkatta­via, vaan ainoastaan yksilöllisiä ratkaisu­mal­leja. Näin opintosisällöt eivät ole ainoastaan teoreettisesti tehtävään valmis­tavia, vaan opiskelijalla on myös käy­tännössä mahdollisuus löy­tää uusia työ­tapoja ja toi­mintamalleja. Ammatillisten taitojen ja omien työtapojen saavuttamisek­si ehey­tetään teoreet­tinen ja käytännöl­linen opis­kelu niin, että ne muo­dostavat toisiaan peilaavan ja täydentävän koko­naisuuden.

OPINTOJEN SYVENTÄMINEN TAITEILLA

Taideaineet ovat paitsi harjoittelun kohde myös oppimisväline. Taiteet säännöllisesti ja johdon­mukaisesti harjoiteltuina edistä­vät ha­vain­nointikyvyn, esteettisyyden ja oman per­soo­nallisuuden kehitystä. Ehey­tet­tynä muu­hun opetukseen ne auttavat ammatti- ja diag­nosointikyvyn kehitystä sekä löytämään yksi­löl­­lisiä hoitopedagogisia mene­telmiä.

OPINTOJEN LAAJUUS

Hoitopedagogin perusopinnot kestävät kaksi vuotta ja ovat laajuudeltaan 80 op. Perusopinnot tapahtuvat opiskelijan valit­seman hoitopedagogisen koulun tai kodin yhteydessä, jossa teoreettiset opinnot ovat mahdollista järjestää. Saadakseen erityisluokanopettajan (hoitopedagogin) /steinerkoulun erityisopettajan kelpoisuuden tulee opiskelijan lisäksi suorittaa Snellman-korkeakoulun kolmivuotiset pedagogiset opinnot, joihin haetaan erikseen.

OPINTOIHIN HAKEMINEN

Opintoihin voivat hakea kaikki 21 vuot­ta täyttäneet ylioppilastutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet henkilöt. Vapaa­muotoi­seen hakemukseen tulee liit­tää henkilötiedot, lyhyt elämänkerta, valo­kuva ja CV.

Koulutuksen järjestää Marjatta-seminaarin kannatusyhdistys ry. yhdessä Suomen hoitopedagoginen yhdistys ry:n kanssa.

 

Tiedustelut:

marja-leena.janatuinen@marjatta-koulu.fi


Sylvia-koti:

Kyläkatu 140,15700 Lahti,

puh: 03 - 883 130

info@sylvia-koti.fi