OPPILASHUOLTO

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Marjatta-koulussa oppilas/opiskelijahuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien ja oppilaiden tukiverkoston kanssa. Oppilaalla on oikeus saada sellaista tarvitsemaansa oppilashuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialaisen yhteistyön merkitys korostuu oppilashuollossa tarkoituksenaan palvella kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimista ja edistämistä. Oppilashuoltotyön keskeisinä arvoina ovat luottamus, kunnioitus ja yhteistyö. Kaikessa työssä keskeisenä kiintopisteenä on oppilaan edun turvaaminen.

Oppilashuollon kokonaistarve ulottuu esiluokalta kymmenennelle luokalle asti. Koulun kaikki oppilaat ovat erityisen tuen oppilaita ja ikäjakautuma on suuri. Siksi tarvitaan hyvin toimivia oppilashuollon palveluita. Oppilashuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä.

Oppilashuoltotyötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opetustoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa.  Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Oppilaan huoltaja ja oppilas ovat keskeisessä asemassa oppilashuoltotyössä. Oppilaan osallisuus mahdollistetaan ikätason ja edellytysten mukaisesti. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

 

Oppilashuoltoryhmät

Marjatta-koulun oppilashuoltoryhmänä toimii koulun vastuuryhmä. Se vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

 

Marjatta-koulussa asiantuntijaryhmänä toimii Oppimisen tuen ryhmä eli OTR. Se kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Tapauskohtaisesti ryhmää täydennetään. Oppilaan HOJKSissa vanhemmille kerrotaan, mitä terapioita ja tukimuotoja oppilaalle on lukuvuodelle suunniteltu. Yksittäisten tukimuotojen toteuttamista käsitellään OTR:ssä. Opettaja voi esittää Oppimisen tuen ryhmälle huolensa ja toivomuksensa. Oppimisen tuen ryhmä tekee opettajakunnalle ehdotuksen terapialääkärin konsultaatioon menevistä oppilaista.

 

Oppilaat voivat opetuksellisen ja kasvatuksellisen tuen lisäksi saada erilaisia terapioita. Terapiat järjestetään niin, että oppilaalla on mahdollisuus monipuolisesti osallistua luokan opetukseen ja toimintaan. Tukimuodoista ja terapioista neuvotellaan ja konsultoidaan vanhempien ja eri asiantuntijoiden kanssa.

Asiantuntijoita voivat olla: steiner- ja hoitopedagogiikkaa tunteva lääkäri eli terapeuttinen lääkäri, kouluterveydenhuolto, psykologi, kuraattori, eurytmiaterapeutti, puheopettaja, lisäopettaja, toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen opettaja, rytminen hieroja, kylpyterapeutti, eri taideterapeutit tai muut terapeutit, lapsen koulunkäynninohjaaja, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti, oppilashuoltoryhmä, kehitysvamma-poliklinikka, perheneuvola ja sosiaalitoimi.