HOITOPEDAGOGIIKKA

Hoitopedagogiikka on kehitetty erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi. Se tarjoaa vaihtoehdon, jossa lähdetään liikkeelle oppilaan yksilöllisistä vahvuuksista, tavoitteena on pitkäjänteinen tulevaisuuteen suuntautuva oppimispolku. Hoitopedagogiikalla on etenkin Keski-Euroopassa erittäin tunnustettu ja arvostettu asema kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kokonaisvaltaisena hoitomuotona. Hoitopedagogiikkaa toteutetaan yli 40:ssä maassa, joissa toimii yhteensä noin 500 erityiskoulua, hoitokotia ja työyhteisöä.

Hoitopedagogiikan perusajatus on, että ihmisen ihmiseksi tekevä minuus (yksilöllisyys tai ydinminä), on aina vahingoittumaton, vain sen ilmaisuväline voi olla esteellinen tai puutteellinen. Tähän voi olla syynä esim. geenivirhe, trauma tai ympäristötekijät. Vamma ilmenee erilaisina häiriöinä kehon ja minuuden vuorovaikutuksessa: Tietoista toimintaa ohjaava ajattelu voi olla estynyt, emotionaalisella alueella voi olla ongelmia tai oppilas ei kykene toimimaan ja tekemään asioita kuten muut ikäisensä.

Hoitopedagogiikka pyrkii aina tunnistamaan ja puhuttelemaan oppilaan tervettä yksilöllisyyttä. Silloin huomio kiinnittyy oireiden tai poikkeavan käyttäytymisen sijaan kasvattajan ja oppilaan välisen suhteen luomiseen. Siksi tärkein työväline hoitopedagogiikassa on  kohtaaminen ja vuorovaikutus. Hoitopedagogisessa kohtaamisessa tavoitteena on, että oppilas voisi minuudessaan kokea tulleensa nähdyksi ja opettajan ymmärtämäksi. Kasvattajan tunnistaessa oppilaan yksilöllisyyden voi löytyä yhteys, joka antaa mahdollisuuden tukea oppilasta kamppailussa vamman tai kehityshäiriön aiheuttamien esteiden kanssa.  Tavoitteena on, että oppilas omien kykyjensä ja kehityshaasteidensa mukaisesti kasvaa mahdollisimman itsenäiseksi yksilöksi, löytää oman tehtävänsä ja paikkansa yhteiskunnassa ja elää mielekkään ja hyvän elämän. Marjatta-koulussa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada yksilöllistä tukea myös koulun tarjoamien lääkärin ohjeistamien terapioiden avulla (ks. Oppilashuolto).