10. - LUOKKA

Marjatta-koulun lisäopetukseen voivat hakea oman koulun pidennetyn oppivelvollisuuden suorittaneet opiskelijat. Muilla lisäopetuspaikkaa tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua Marjatta-koulun lisäopetukseen, joko suoraan perusopetuksen päätyttyä, tai korkeintaan vuosi perusopetuksen päättymisen jälkeen. Vapaiden paikkojen määrä vaihtelee vuosittain ja etusijalla valinnassa ovat koulun omat oppilaat. Edellytyksenä muualta kouluun tuleville on perusopetuksen aikana laadittu HOJKS (Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), jonka pohjalta lisäopetuksen oppimissuunnitelma voidaan laatia.

Opetusta ja ohjausta on 30 tuntia viikossa sisältäen perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita, steinerpedagogiseen perusopetukseen kuuluvia taito- ja taideaineita, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Lisäopetusta järjestetään myös toiminta-alueittain vaikeimmin kehitysvammaisille.

Marjatta-koulun lisäopetus järjestetään joko muun perusopetuksen yhteydessä ja/tai erillisessä lisäopetusryhmässä. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään. Työharjoittelu voi olla omassa koulussa, Ristola-yhteisön työpajoissa tai jossain opiskelijalle sopivassa koulussa tai työpaikassa. Näin opiskelija pääsee tutustumaan erilaisiin oppimisympäristöihin. Kunkin oppilaan kohdalla pyritään löytämään hänelle sopivat opiskelu- ja työtavat. Jokaiselle opiskelijalle tehdään yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa oma oppimissuunnitelma, jota seurataan säännöllisesti. Opiskelijalle etsitään sopivaa jatko-opintopaikkaa ja ohjataan opiskelijaa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.